Martial Arts

We have a variety of different Martial Arts groups meeting here throughout the week. Kung Fu, Karate, Judo, JuJutsu, Ninjutsu & Kendo.

 

Judo Kwai

 

 

 Kung Fu Lau Gar

 

 

Karate Shotokan

 

 

Kendo

 

 

Ju-Jutsu

 

Ninjutsu